„Omnia conando
docilis sollertia vincit”
Manilius


A/1/2015.

A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság Elnökségének ajánlása a beadványok benyújtására előírt határidőkre vonatkozóan


Az Eljárási szabályzat 3.§-a1 értelmében a választottbíróságnak lehetőség szerint az eljárásnak az eljáró tanács megalakulásától számított három hónapon belüli befejezésére kell törekednie.

A tapasztalatok szerint az eljárás indokolatlan elhúzódásához vezet, ha a felek a beadványaik benyújtására hosszú határidőt kapnak, majd ugyanannyi idő áll a másik fél rendelkezésére, hogy e beadványra reagáljon.

A Választottbíróság Elnöksége nem látja indokoltnak, hogy - különösen bonyolult esetek kivételével - a folytatólagos tárgyalások közötti beadványokra 15 napnál hosszabb időt kapjanak a felek.

Ennek megfelelően az Elnökség kéri, hogy a felek a beadványok benyújtására legfeljebb 15 napos határidőt kapjanak, és ettől az eljáró tanács csak különösen indokolt esetben térjen el.

Jelen ajánlás kibocsátásával a Választottbíróság Elnöksége az eljárás gyorsaságát kívánja elősegíteni.

Budapest, 2015. február 18.

Elnök: Dr. Kraudi Adrienne
Elnökségi tag: Dr. Bánáti János, Dr. Dencs Zoltán, Dr. Kapolyi József, Dr. Kittka András

1. 3.§. Hatékonyság
A Választottbíróságnak a perek alapos tárgyalására és az eljárás gyors, az eljáró tanács megalakulásától számított – lehetőség szerinti – három hónapon belüli befejezésére kell törekednie.
A/3/2011.

A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság elnökségi tagjainak ajánlása a tárgyalási határnap tűzésére vonatkozóan


Az Eljárási szabályzat 3.§-a1 értelmében a választottbíróságnak lehetőség szerint az eljárás három hónapon belüli befejezésére kell törekednie. Ez a határidő az eljáró tanács megalakulásától számít.

Az eljáró tanácsnak pontosan megfogalmazott, feszes határidőt tartalmazó végzéssel kell felhívnia a feleket a következő eljárási cselekményekre. Az eljárást gyorsítja, ha minden egyes tárgyalás végén kitűzésre kerül a következő tárgyalás napja és pontos kezdete, természetesen az egyes eljárási cselekményekre a feleknek adott határidők figyelembe vételével. A következő tárgyalási nap ismerete a feleket arra serkenti, hogy az iratokat határidőben csatolják, és ezáltal az eljáró tanácsnak lehetősége van arra, hogy az eljárást befejező megalapozott érdemi döntését minél kevesebb tárgyalással, a három hónapos határidőn belül meghozhassa.

Ennek megfelelően az Elnökség tagjai kérik, hogy lehetőség szerint minden tárgyaláson kerüljön kitűzésre a következő tárgyalás határnapja.

Jelen ajánlás kibocsátásával a Választottbíróság elnökségi tagjai az eljárás gyorsaságát kívánják elősegíteni.

Budapest, 2011. április 26.

Elnök: Dr. Kraudi Adrienne
Elnökségi tag:Dr. Bánáti János, Dr. Kittka András

1. 3.§. Hatékonyság
A Választottbíróságnak a perek alapos tárgyalására és az eljárás gyors, az eljáró tanács megalakulásától számított - lehetőség szerinti - három hónapon belüli befejezésére kell törekednie.
A/2/2011.

A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság elnökségi tagjainak ajánlása az Eljárási szabályzat 30. § (1) bekezdésben1 foglalt jegyzőkönyv elkészítésének határidejéről


A tárgyalásról szóló jegyzőkönyv elkészítésére vonatkozó időbeli korlátozást sem az Eljárási Szabályzat, sem a Választottbírósági törvény nem ír elő szövegszerűen megfogalmazva.

Ugyanakkor logikus következménye a körültekintő tárgyalásvezetés követelményének, hogy a jegyzőkönyveket a felek az egyes tárgyalási napok után rövid határidőn belül megismerhessék, különös tekintettel arra, hogy a jegyzőkönyvek általában olyan végzéseket is tartalmaznak, melyek valamely eljárási cselekményt írnak elő a feleknek. Alapvető érdeke a Választottbíróságnak, hogy az ilyen eljárási cselekmények megtétele ne az elhúzódó jegyzőkönyvezés miatt szenvedjen késedelmet. Ennek megfelelően az Elnökség tagjai kérik, hogy a jegyzőkönyv a tárgyalás napját követő 15 napon belül készüljön el és kerüljön a feleknek kézbesítésre. Az eljárás akkor hatékony, ha a végzésben előírt cselekmények megtételére mindig szerepelnek határidők; érthetően, egyértelműen megjelölve, hogy azok mikortól számítandók.

Az utolsó tárgyalásról készült jegyzőkönyvet is ajánlott elkészíteni 15 napon belül, azonban kielégítő, ha ezen jegyzőkönyv csak az eljárást megszüntető határozattal együtt kerül kézbesítésre a feleknek.

Jelen ajánlás kibocsátásával a Választottbíróság elnökségi tagjai az eljárás gyorsaságát kívánják elősegíteni.

Budapest, 2011. április 26.

Elnök: Dr. Kraudi Adrienne
Elnökségi tag: Dr. Bánáti János, Dr. Kittka András

1. 30.§. A tárgyalási jegyzőkönyv
(1) A választottbírósági eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy egy példányát kézbesíteni kell a feleknek.
A/1/2011.

A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság elnökségi tagjainak ajánlása az Eljárási szabályzat 10. § (12) bekezdésben1 foglalt elfogadó nyilatkozat határidejéről


A Választottbíróságról szóló 1994. évi LXXI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a feleknek 30 nap áll rendelkezésére a választottbírók kijelölésére. A bírókiválasztási folyamatot azonban jelentősen elnyújtja, hogy a kijelölt választottbírók gyakran késlekednek mind az elutasító, mind az elfogadó nyilatkozat megadásával. Ha az eljárás ilyen, a felek által nem befolyásolható okból húzódik el, az jelentősen sérti a hatékony eljárás elvét, és reputációs kockázatot is hordoz.

Erre figyelemmel az Elnökség tagjai kérik a választottbírói testület tagjait, hogy a jelölés elfogadásáról a kijelölést tartalmazó dokumentum kézhezvételétől számított 8 napon belül döntsenek, és e határidő lejáratakor elutasító vagy elfogadó nyilatkozatukat juttassák el a Hivatalvezetőhöz.

Ez az ajánlás követendő az eljáró tanács elnökének jelölésekor is, valamint minden olyan esetben, amikor az eljárás során új választottbíró jelölésére kerül sor.

Jelen ajánlás kibocsátásával a Választottbíróság elnökségi tagjai az eljárás gyorsaságát kívánják elősegíteni.

Budapest, 2011. április 26.

Elnök: Dr. Kraudi Adrienne
Elnökségi tag: Dr. Bánáti János, Dr. Kittka András

1. 10.§ (12) A választottbíró e megbízatását a felekhez intézett írásbeli nyilatkozatban fogadja el, és haladéktalanul köteles feltárni a felek előtt minden olyan körülményt, amely jogos kétségeket ébreszthet függetlensége vagy pártatlansága tekintetében, kivéve, ha a feleket ezekről már korábban tájékoztatta.

Fontos tudnivalók