„Omnia conando
docilis sollertia vincit”
Manilius

1. Alulírott Alapító tagok ezen Alapító Okirat aláírásával 2002. június 30-i hatállyal megalapítják a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságot (a továbbiakban: Választottbíróság) a 2001. évi CXX. tv. 376. §-a alapján.

2. A Választottbíróság a választottbírák alkotta Testületből és a Választottbírósági Irodából áll.

3. A Választottbíróság székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.
A megjelölt székhely egyben a Választottbírósági Iroda működési helye is.

4. A Választottbíróság testületének tagjai az alábbiakban megjelölt három kamarának lehetnek tagjai úgy, hogy

- az Értéktőzsdei Kamara tagjait a Budapesti Értéktőzsde közgyűlése,
- az Árutőzsdei Kamara tagjait a Budapesti Árutőzsde közgyűlése,
- a Hitelintézeti Kamara tagjait a Magyar Bankszövetség évi rendes ülése jelöli ki.

5. A Választottbíróság operatív irányító szerve a Választottbíróság Elnöksége, amely maximum négy, minimum három választottbíróból áll.

6. A Választottbíróság Elnökségének egy-egy tagját a két Alapító Tőzsde, a további tagokat pedig a Magyar Bankszövetség Elnöksége jelöli ki 6 évre. A Bankszövetség Elnöksége választja meg a Választottbíróság elnökét a Választottbíróság Elnökségének tagjai közül 6 évre.

7. A Választottbíróság Elnökségének tagjai képviselik a Választottbíróságot és irányítják annak munkáját a Választottbíróság Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint Elnökségi Ügyrendjében foglaltak szerint.

8. A Választottbíróság Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) a hatályos jogszabályok, a Választottbíróság Szabályzatai és Ügyrendjei, valamint jelen Alapítói Okirat keretei között a működési körébe tartozó minden intézkedés megtételére jogosult.

E hatáskörében eljárva különösen az alábbiak képezik fő feladatait:

- ellátja az ügyvezetési feladatokat;
- gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről;
- évi rendszerességgel elkészítteti és az Alapítók elé terjeszti a működési beszámolót minden év március 31-ig;
- megállapítja az éves pénzügyi tervet és elkészítteti az előző naptári év gazdálkodásáról szóló beszámolót február 28-ig;
- elfogadja és kihirdeti a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Pénzügyi és Utalványozási Szabályzatot, az Eljárási Szabályzatot, a Díj- és Költségszabályzatot, az Oktatási Szabályzatot, Szakmai Bizottsági Szabályzatot, az Etikai Szabályzatot, valamint a Kijelölési Ügyrendet és az Elnökségi Ügyrendet;
- ellenőrzi a Választottbírósági Iroda ügyviteli és ügyfél-szolgálati tevékenységét és intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében;
- dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek a Választottbíróság működésével kapcsolatban felmerülnek és nincsenek jogszabály vagy választottbírósági szabályzat illetve ügyrend alapján más szerv vagy személy hatáskörébe utalva;
- ellenőrzi határozatai végrehajtását.

9. Az Elnökség szabad döntési jogkörét korlátozza, hogy a Szabályzatok és Ügyrendek minden egyes rendelkezéseinek megállapításakor az Alapító Tőzsdék tanácsai illetve igazgatósága által kijelölt egy-egy tőzsdetanácstagnak illetve igazgatósági tagnak és a Magyar Bankszövetség elnöksége kijelölt tagjának vétójoga van.

10. Mivel a Választottbíróság a Budapesti Árutőzsde és Értéktőzsde mellett működő Választottbíróság jogutódjaként kerül megalapításra, az Elnökség a Szabályzatok megalkotásánál köteles megőrizni és továbbfejleszteni a jogelődnek tekintett Budapesti- Értéktőzsde és Árutőzsde Állandó Választottbírósága haladó hagyományait.

11. A Választottbíróság működtetéséhez az első működési évben az Alapítók 30 M Ft értékben kötelesek hozzájárulni. Ezen rendelkezés szempontjából első működési évnek a 2002. július 1. és 2003. június 30. közötti időszak minősül. A második és harmadik működési évben (2003. július 1-től 2005. június 30-ig) az Alapítók évi maximum 30 M Ft értékben kötelesek hozzájárulni a Választottbíróság működtetéséhez, amennyiben a Választottbíróság saját bevételei a működéshez nem nyújtanak kellő fedezetet. Annak megítélésekor, hogy a Választottbíróság saját bevételei a működéshez kellő fedezetet nyújtanak e vagy sem, a Választottbíróság részére az Alapítóktól különböző bármely harmadik személytől származó juttatást, ha az pályázat, támogatás vagy ajándék formájában történik, számításon kívül kell hagyni.

A fentiekben meghatározott hozzájárulás egyik felét a Magyar Bankszövetség, a másik felét egyenlő arányban a két alapító tőzsde teljesíti. Az adott működési évben esedékes alapítói hozzájárulásokat első ízben 2002. július 31-ig, majd azt követően minden év július 15-ig kell átutalni a Választottbíróság következő bankszámlaszámára: MKB 10300002-20373205-70073285, kivéve azt az összeget, amely az Elnökség és az egyes Alapítók közötti megállapodás alapján az Alapító által a tárgyévben a Választottbíróság működéséhez nyújtott szolgáltatás ellenértéke.

12. Az Elnökség köteles az első alkalommal 2002. július 10-ig, majd azt követően minden év február 28-áig az éves pénzügyi tervet benyújtani az alapító tőzsdék tanácsaihoz illetve igazgatóságaihoz valamint a Magyar Bankszövetség elnökségéhez jóváhagyás céljából, és egyidejűleg köteles ugyanilyen határidővel beszámolni az előző naptári év gazdálkodásáról. Az Alapítók jogosultak minden évben három tagú ellenőrző testületet felállítani az Elnökség által benyújtott gazdálkodási beszámoló adatai valósághűségének ellenőrzésére.

13. Az Elnökség köteles takarékosan gazdálkodni, de ugyanakkor a rendelkezésre álló anyagi eszközök keretei között biztosítani a szakszerű ítélkezés, valamint a hazai és nemzetközi ismertség és megbecsültség kialakulásához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését valamint fenntartását. Amennyiben a fenti célok elérésének biztosítása mellett a Választottbíróság megtakarítást tud felhalmozni az első három évben, akkor ebből a megtakarításból visszatérítést kell teljesíteni úgy, hogy a visszatérítés fele a Magyar Bankszövetséget, egynegyed - egynegyed része pedig a két alapító tőzsdét, illetve azok jogutódjait illeti meg. A megtakarításból történő visszatérítés egyes Alapítókat megillető összege nem haladhatja meg az Alapító által a három működési évben összesen teljesített hozzájárulást. A megtakarítás összegszerűségének megállapításakor az Alapítóktól különböző harmadik személytől származó juttatást, ha az pályázat támogatás vagy ajándék formájában történik, számításon kívül kell hagyni.

14. Az Alapítók kinyilvánítják, hogy nyitottak a Választottbíróság további kamarákkal történő kibővítése érdekében társulási szerződést kötni a jövőben más tőzsdékkel, illetve hitelintézeti vagy befektetési érdekképviseleti szervekkel, amennyiben a társuló tagok legalább olyan mértékű és ütemezésű működtetési-hozzájárulás megfizetését teljesítik, amilyen mértékű a tőzsdei hozzájárulás volt jelen alapító okirat 11. pontja értelmében.

Átmeneti rendelkezés

A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság jelen Alapító Okirat szerinti szervezeti átalakítását 2002. október 15-ig be kell fejezni. Ezen időpontig a Budapesti Értéktőzsde és Árutőzsde Állandó Választottbírósága Dokumentumainak rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság előtt folyó eljárásokban. Az Elnökség 2002. szeptember 1-ig köteles elkészíteni a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság Szervezeti és Működési Szabályzatát, Pénzügyi és Utalványozási Szabályzatát, valamint a Kijelölési és az Elnökségi Ügyrendet. A 8. pontban felsorolt egyéb szabályzatok elkészítésének határideje 2002. december 31., amely időpontig a már hivatkozott tőzsdei választottbírósági Dokumentumok mindaddig hatályban maradnak, amíg azok egyes rendelkezéseit a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság valamely szabályzati vagy ügyrendi rendelkezése kifejezetten hatályon kívül nem helyezi.

Budapest, 2002. június 25.

Budapesti Értéktőzsde Alapító: Simor András, Jaksity György
Budapesti Árutőzsde Alapító: Dr. Bánhidi Ferenc
Magyar Bankszövetség Alapító: Erdei Tamás, Dr. Nyers Rezső

Fontos tudnivalók