„Omnia conando
docilis sollertia vincit”
Manilius

Hírek

A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény 67. §-ában foglaltak szerint:

 (1) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság, valamint az Energetikai Állandó Választottbíróság (a továbbiakban együtt: megszűnő választottbíróságok) 2017. december 31-ei hatállyal megszűnik. 
 (3) A Kereskedelmi Választottbíróság és a megszűnő választottbíróságok tisztségviselőinek megbízatása 2017. december 31-én e törvény erejénél fogva megszűnik.
 (7) A megszűnő választottbíróságok előtt indult, folyamatban lévő ügyekben az állandó választottbírósági feladatokat 2018. január 1. napjától a Kereskedelmi Választottbíróság látja el.
A Választottbíróság Elnöksége ezúton is megköszöni a Testület 27 éves munkáját.
2016. április 1-jén módosul az Eljárási szabályzat.

A 3.§-ban kiemelt hangsúlyt kapott, hogy az eljáró tanács minden tagja egyaránt felelős az eljárás  gyors és hatékony befejezésének aktív előmozdításáért.

A 24.§-ban a felek személyében történő változás lehetséges esetei kiegészültek a jogutód önkéntes perbelépésének, kérelemre történő perbevonásának, valamint a jogelőd elbocsátásának alapvető feltételeivel.

A módosított rendelkezések a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazandók.
Módosult az Eljárási Szabályzat

2016. január 1-jén módosult az Eljárási Szabályzat. A módosítás az alábbi rendelkezéseket érinti:

A szabályzat egyértelművé teszi, hogy az illeték nem a választottbírósági költség része (16.§(3), 22.§(3), 34.§(3)(f) alpont).

A szabályzat 39.§(2) bekezdése előírja, hogy ha az ítélet érvénytelenítése iránt keresetet nyújtanak be, erről tájékoztatni kell a választottbíróságot.
Módosult az Eljárási Szabályzat

2015. július 1-jén módosult az Eljárási Szabályzat. A módosítás az alábbi rendelkezéseket érinti:

A szabályzat 14.§ (6) bekezdése pontosítja az eljárás megindulásának szabályait.

A szabályzat 15.§(6) bekezdése rögzíti, hogy a pertárgyérték meghatározásánál a felperesnél fennálló jogi, illetve vagyoni érdek értékét kell alapul venni megállapításra irányuló perekben is.

A Nemzeti vagyonról szóló törvény hatályos rendelkezéseivel összhangban kikerültek a szabályzatból a választottbírósági eljárás kikötésének tilalmára vonatkozó rendelkezések.

Az Eljárási Szabályzat módosított rendelkezéseit a hatályba lépést követően benyújtott keresetekre kell alkalmazni.
Módosul az Eljárási Szabályzat

2015. május 1-jén módosul az Eljárási Szabályzat. A módosítás az alábbi rendelkezéseket érinti:

A 19.§ (5) bekezdést kiegészítésre került azzal, hogy amennyiben a Választottbíróság a hatáskörének hiánya miatt megszünteti az eljárást, akkor erre vonatkozóan előterjesztett alperesi igény estén az alperes költségéről is rendelkeznie kell a Választottbíróságnak.

A 23.§(5) bekezdésben egyértelműen rögzítésre került, hogy ügyvédjelölt nem járhat el jogi képviselőként a Választottbíróság előtti eljárásban.

A 34.§(6) bekezdés ezúton is hangsúlyozza, hogy az eljáró tanács egyik tagja sem nyilváníthat sem írásban, sem szóban különvéleményt, mert az eljárási szabályzat 32.§-a értelmében az eljáró tanács szótöbbséggel hozza meg határozatát.

A 40.§ (5) bekezdés meghatározza az eljárást lezáró határozat fajtáit, és az egységes szóhasználat az eljárási szabályzatban következetesen átvezetésre került.
Az Elnökség új Ajánlást tett közzé, melyben arra kéri az eljáró tanácsokat, hogy - különösen indokolt esetek kivételével - legfeljebb 15 napos határidőt szabjanak a felek számára a beadványok benyújtására.

Fontos tudnivalók