„Omnia conando
docilis sollertia vincit”
Manilius

Hírek

2016. április 1-jén módosul az Eljárási szabályzat.

A 3.§-ban kiemelt hangsúlyt kapott, hogy az eljáró tanács minden tagja egyaránt felelős az eljárás  gyors és hatékony befejezésének aktív előmozdításáért.

A 24.§-ban a felek személyében történő változás lehetséges esetei kiegészültek a jogutód önkéntes perbelépésének, kérelemre történő perbevonásának, valamint a jogelőd elbocsátásának alapvető feltételeivel.

A módosított rendelkezések a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazandók.
Módosult az Eljárási Szabályzat

2016. január 1-jén módosult az Eljárási Szabályzat. A módosítás az alábbi rendelkezéseket érinti:

A szabályzat egyértelművé teszi, hogy az illeték nem a választottbírósági költség része (16.§(3), 22.§(3), 34.§(3)(f) alpont).

A szabályzat 39.§(2) bekezdése előírja, hogy ha az ítélet érvénytelenítése iránt keresetet nyújtanak be, erről tájékoztatni kell a választottbíróságot.
Módosult az Eljárási Szabályzat

2015. július 1-jén módosult az Eljárási Szabályzat. A módosítás az alábbi rendelkezéseket érinti:

A szabályzat 14.§ (6) bekezdése pontosítja az eljárás megindulásának szabályait.

A szabályzat 15.§(6) bekezdése rögzíti, hogy a pertárgyérték meghatározásánál a felperesnél fennálló jogi, illetve vagyoni érdek értékét kell alapul venni megállapításra irányuló perekben is.

A Nemzeti vagyonról szóló törvény hatályos rendelkezéseivel összhangban kikerültek a szabályzatból a választottbírósági eljárás kikötésének tilalmára vonatkozó rendelkezések.

Az Eljárási Szabályzat módosított rendelkezéseit a hatályba lépést követően benyújtott keresetekre kell alkalmazni.
Módosul az Eljárási Szabályzat

2015. május 1-jén módosul az Eljárási Szabályzat. A módosítás az alábbi rendelkezéseket érinti:

A 19.§ (5) bekezdést kiegészítésre került azzal, hogy amennyiben a Választottbíróság a hatáskörének hiánya miatt megszünteti az eljárást, akkor erre vonatkozóan előterjesztett alperesi igény estén az alperes költségéről is rendelkeznie kell a Választottbíróságnak.

A 23.§(5) bekezdésben egyértelműen rögzítésre került, hogy ügyvédjelölt nem járhat el jogi képviselőként a Választottbíróság előtti eljárásban.

A 34.§(6) bekezdés ezúton is hangsúlyozza, hogy az eljáró tanács egyik tagja sem nyilváníthat sem írásban, sem szóban különvéleményt, mert az eljárási szabályzat 32.§-a értelmében az eljáró tanács szótöbbséggel hozza meg határozatát.

A 40.§ (5) bekezdés meghatározza az eljárást lezáró határozat fajtáit, és az egységes szóhasználat az eljárási szabályzatban következetesen átvezetésre került.
Az Elnökség új Ajánlást tett közzé, melyben arra kéri az eljáró tanácsokat, hogy - különösen indokolt esetek kivételével - legfeljebb 15 napos határidőt szabjanak a felek számára a beadványok benyújtására.
2014. augusztus 1-jén módosult az Eljárási Szabályzat. A módosítás az alábbi rendelkezést érintette:

A felelősségteljes döntés érdekében a Választottbíróságnak akkor is át kell tekintenie a teljes ügyet és meg kell vizsgálnia a beadványokat, ha hatáskör hiánya miatt megszünteti az eljárást. Erre tekintettel az Elnökség úgy döntött, hogy a hatáskör hiányának megállapítása esetére díjfizetési kötelezettséget határoz meg, és az Eljárási Szabályzat módosított 19.§ (5) bekezdése értelmében 2014. augusztus 1. napját követően a megfizetett választottbírósági díj 80%-ának 200.000,- Ft-ot meghaladó része térítendő vissza a keresetet benyújtó felperes részére.

Fontos tudnivalók