„Omnia conando
docilis sollertia vincit”
Manilius

Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság Kijelölési Szabályzata

I. A kijelölő alapítók

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 376. § (1) bekezdése szerint: "tőzsde, valamint a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások szakmai érdek-képviseleti szervei közösen megalapíthatják és működtethetik a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságot." A 376. § (8) bekezdése szerint "A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság választottbírói testületének tagjait a tőzsde közgyűlése és az érdek-képviseleti szervek testületi ülése jelöli ki meghatározott időre első alkalommal a Tőzsdei Választottbíróság elnökségének, azt követően a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság elnökségének javaslata alapján."

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 376. § (1) bekezdésében megjelölt működtetőket a továbbiakban a jelen szabályzat együttesen "Alapítók" elnevezéssel illeti.

II. A választottbírói testület létszáma


A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság testületének minimum 60, maximum 180 választottbíró a tagja.

III. A választottbírók mandátuma


A testületi tagok mandátuma 5 évre szól, kivéve a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság elnökségét. A mandátum elnökségi tag esetén hat évre szól. Az elnökségi tag hosszabb mandátumát azon érdek kiszolgálása indokolja, hogy a 2013-ban megválasztandó új testület oktatásának megszervezése biztosított legyen.

Kivételt képeznek az 5, illetve 6 évre szóló általános szabály alól azok az esetek, amikor a Szervezeti és Működési Szabályzat D pontja alapján a választottbírói tisztség egyéb okból megszűnik, valamint ha a mandátum folyamatban lévő peres ügy lezárásáig tartó hatállyal meghosszabbodik.

IV. A kijelölés arányai


A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság választottbírói közül maximum 73 főt a Budapesti Értéktőzsde Zrt. közgyűlése, maximum 107 főt pedig a Magyar Bankszövetség évi rendes ülése jelöli ki, a VI. pontban foglalt korlátozás betartásával.<

V. Javaslattétel a jelöltekre


A kijelölés előkészítéseként a Választottbíróság elnöke megkeresi - legalább 30 nappal a kijelölő üléseket megelőzőleg - az Alapítókat, hogy körlevélben hívják fel saját tagjaikat választottbírói tisztségre történő név szerinti javaslattételre.

A körlevélben meg kell jelölni, hogy egy tag maximum hány személyre tehet javaslatot és milyen kizáró okot kell figyelembe venni a jelölésnél. Az előzetes javaslatkérésre adandó válasz megküldésének határidejét is meg kell jelölni.

A válaszokat a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság elnökének rendelkezésére kell bocsátani, aki összesít és kialakítja javaslatát az alábbi öt elvárásra figyelemmel:

a) a jelöltek közé ne kerüljön be olyan személy, akinek szakmai vagy magánéleti tevékenysége negatív hatással lehet a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság jó hírnevére;

b) ne legyen olyan nagy a javasoltak száma, hogy a kijelölési ülés technikai okokból túlzottan elhúzódjon vagy bonyolultsága miatt nehezen kezelhetővé váljon. (Ez utóbbi célkitűzés megvalósulása különösen akkor kerül veszélybe, ha a jelöltek száma a Budapesti Értéktőzsde Zrt. esetében a 100 főt, a Magyar Bankszövetség esetében pedig a kb. 160 főt meghaladná.);

c) álljon rendelkezésre a jelölt részletes, saját kezűleg aláírt önéletrajza, amely bemutatja a képzettséget, szakmai tapasztalatokat, munkahelyeket, publikációkat és idegen nyelvtudást;

d) ne történjen javaslattétel azon testületi tagok újraválasztására, akik az Elnökség által kifejezetten erre a célra meghatározott oktatási követelménynek a kijelölt időszakban nem tettek eleget;

e) álljon rendelkezésre a jelölt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított kötelezettségvállalása ara, hogy részt vesz testületi tagsága első három évében, évente 24 tanórás szakirányú, a Választottbíróság Oktatási Szabályzatában előírt felnőttképzésben, és erre a célra évente maximum 80.000 Ft + ÁFA tandíjat megfizet.

VI. A kijelölés lebonyolítása


A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság elnöksége írásban bocsátja javaslatát az Alapítók rendelkezésére. Az Alapítók szabad belátásuk szerint döntenek abban a kérdésben, hogy a javaslattételi listából milyen szabályok alkalmazásával (nyílt vagy titkos szavazás, illetve minden tag egy szavazat vagy súlyozás stb.) történik meg a kijelölés. Az egyik Alapító által kijelölt választottbírókat nem kell a másik Alapítónak megerősítenie.

VII. A kijelölési eljárás eredményének kihirdetése


A kijelölés eredményét, azaz a kijelölt testületi tagok névsorát az Alapító elnöke által hitelesített névsor megküldésével közli a Választottbíróság elnöksége felé, 15 napon belüli kézbesítési határidővel.

VIII. Hatálybalépés


Jelen kijelölési szabályzat 2013. február 26-án lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Fontos tudnivalók