„Omnia conando
docilis sollertia vincit”
Manilius

16. § Díj- és költségviselés, illetékfizetés
(1) A Választottbíróság az eljárás díjának és költségének összegét, megosztását, és megtérí¬tését jelen Szabályzat előírásai alapján, a benyújtott bi¬zony¬latok figyelembevételével állapítja meg.

(2) A Választottbíróság a díj és költségviselés felől az eljárást befejező határozatában dönt, kivéve, ha a pernyertes fél e kérdésben a határozathozatal mellőzését kéri.

(3) A választottbírósági díj és a választottbírósági költségek – a jelen szakasz (4) és (5) bekezdése¬iben, valamint a 2. § (3) bekezdésében, továbbá a 6. § és a 7. § ban foglalt esetek kivételével – a pervesztes felet terhelik.

(4) Ha a fél, neki felróható módon felesleges költsége¬ket okoz, ezek megtérítésére pernyertessége esetén sem tarthat igényt, illetőleg az így oko¬zott költség megtérítésére pernyertességétől füg¬get¬lenül kötelezhető.

(5) A felek a jelen § (3) és (4) bekezdésében foglal¬ta¬któl eltérően is megállapodhatnak a díj és költségviselésről.

(6) A perben a feleket költségmentességben vagy ille¬t¬ékfeljegyzési jogban nem lehet részesíteni. Jogszabályban biztosított személyes vagy tárgyi illetékmentesség nem mentesít a választottbírósági díj és költségek megelőzése és megtérítése alól.

(7) A felperes a pertárgy értéke alapján megállapított választottbírósági díjat és az illetéket legkésőbb a keresetlevél benyújtásával egyidejűleg köteles a Választottbíróság számlájára befizetni. A díj és az illeték készpénzben nem fizethető meg a Hivatalban, és okmánybélyeg felhasználásával sem róható le. Az ezen szabály ismeretének hiányában megvásárolt okmánybélyegek ellenértékének visszatérítésében a Választottbíróság közbenjárása nem várható el.

17. § Választottbírósági díj és a választottbírósági költségek összetétele

(1) A választottbírósági díj elsősorban az alábbiakban felsorolt elemeket foglalja magában:
a) a választottbírók tiszteletdíja,
b) az adminisztratív és technikai személyzet munkadíja,
c) az ügyviteli infrastruktúra igénybevételének ellenértéke,
d) a választottbírák testületének szervezeti költségei.

(2) A választottbírósági költségek az eljárás folyamán kifizetett azon összegek, amelyek a feleknél érdekeiknek a Választottbíróság előtti védelme kapcsán merültek fel, így különösen a tartósan külföldön tartózkodó választottbírák utazási és tartózkodási költségei, tolmácsok és szakértők díjazása, nevezettek és a tanúk költségei, a jogi képviselők munkadíja és költségei stb.

18. § A választottbírósági díj mértéke

(1) A választottbírósági díj összege a pertárgy értéktől függően a következő:
1 500 000 Ft-ig 180 000 Ft
1 500 000 – 10 000 000 Ft-ig 180 000 Ft és az 1 500 000 Ft feletti rész 10%-a,
10 000 000 – 50 000 000 Ft-ig 1 030 000 Ft és a 10 000 000 Ft feletti rész 6%-a,
50 000 000 – 100 000 000 Ft-ig 3 430 000 Ft és az 50 000 000 Ft feletti rész 4,2%-a,
100 000 000 – 500 000 000 Ft-ig 5 530 000 Ft és a 100 000 000 Ft feletti rész 1,5%-a
500 000 000 – 1 000 000 000 Ft-ig 11 530 000 Ft és az 500 000 000 Ft feletti rész 1,2%-a
1 000 000 000 – 5 000 000 000 Ft-ig 17 530 000 Ft és az 1 000 000 000 Ft feletti rész 0,7%-a
5 000 000 000 Ft felett 45 530 000 Ft és az 5 000 000 000 Ft feletti rész 0,02%-a.

(2) Amennyiben a pertárgy értéke a Választottbíróság jelen Eljárási Szabályzata alapján nem állapítható meg, a választottbírósági díj 300 000 Ft.

19. § A díjvisszatérítés és költségviselés speciális szabályai
(1) Abban az esetben, ha a felperes még az eljáró tanács megalakulása előtt visszavonja keresetét, a Választottbíróság visszatéríti a megfizetett választottbírósági díj 75%-ának 200 000 Ft-ot meghaladó részét.
Ez esetben a felperes maga viseli a választottbírósági költségeket. Amennyiben alperes részére a keresetlevél a Választottbíróság által feladásra került a kereset visszavonását megelőzően, az alperesnél felmerült jogi képviseleti díj, mint választottbírósági költség felperes általi megtérítéséről a Választottbíróság határoz, feltéve, hogy az alperes ezt az igényét a keresetet visszavonó jognyilatkozat részére történő feladásától számított 8 napon belül benyújtotta a Választottbírósághoz.

(2) Ha az alperes válasziratában a felperes kereseti követelését az eljáró tanács megalakulása előtt elismeri, a Választottbíróság visszatéríti a megfizetett választottbírósági díj 50%-ának 200 000 Ft-ot meghaladó részét. A választottbírósági költségeket ez esetben mindegyik fél maga viseli és e költségek viseléséről a Választottbíróság nem hoz határozatot.

(3) Abban az esetben, ha a felperes akkor vonja vissza a keresetét, amikor az eljáró tanács már megalakult, de az első tárgyalási határnap kitűzéséről szóló értesítés még nem került a Választottbíróság által feladásra, a felperesnek visszatérítendő a megfizetett választottbírósági díj 40%-ának 200 000 Ft-ot meghaladó része. Ez esetben a felperes maga viseli a választottbírósági költségeket, az alperesnél felmerült jogi képviseleti díj, mint választottbírósági költség felperes általi megtérítéséről pedig a Választottbíróság határoz, feltéve, hogy az alperes ezt az igényét a keresetet visszavonó jognyilatkozat részére - a Választottbíróság által - történő feladásától számított 8 napon belül benyújtotta a Választottbírósághoz.

(4) A választottbírósági díj visszatérítésére és az alperes által igényelt választottbírósági költség megtérítésére vonatkozó határozatot a Választottbíróság az eljárás befejezéséről szóló határozattal együtt hozza meg. Ha az Eljáró tanács még nem alakult meg, e határozatot a Választottbíróság Elnöksége hozza meg.

(5) Amennyiben a Választottbíróság hatáskörének hiánya miatt az eljárást megszünteti, a felperesnek a megfizetett választottbírósági díj 80%-ának 200 000 Ft-ot meghaladó része visszafizetendő. A választottbírósági költségeket ez esetben mindegyik fél maga viseli és e költségek viseléséről a Választottbíróság nem hoz határozatot.

20. § A viszontkereset díja

(1) Viszontkereset esetén ugyanazok a választottbírósági díjak nyernek alkalmazást, mint az alapkereset esetében.

(2) Amennyiben a fél olyan beszámítási kifogást terjeszt elő, amelynek elbírálása tényállásbeli vagy jogi kérdés tisztázását teszi szükségessé, a Választottbíróság a viszontkereset esetére érvényes választottbírósági díj megfizetését írhatja elő a beszámítási kifogást előterjesztő fél terhére.

21. § Költségelőlegezés
(1) A választottbírósági költségek előlegezésére azt a felet kell kötelezni, akinek a bizonyítás érdekében áll, vagy akinek vonatkozó indítványát a Választottbíróság indokoltnak ítéli meg.

(2) Ha az (1) bekezdés alapján a költségviselő nem állapítható meg és az eljárás folytatásához az intézkedés szükséges, akkor a felperest kell kötelezni a költségek megelőlegezésére.

(3) A fordítás és a tolmácsolás költségeinek megelőlege¬zése azt a felet terheli, aki azt kérte, kivéve a jelen Szabályzat 6.§. (2) bekezdésében foglalt esetet.

(4) A Választottbíróság kötelezi a külföldi lakóhelyű választottbírót jelölő felet – illetve külföldi lakóhelyű elnök választása esetén a feleket – a választottbíró, vagy az elnök utazási és tartózkodási költségei fedezéséhez szükséges költségelőleg megfizetésére.

22. § Illeték

(1) A jelen Szabályzat életbeléptetésekor hatályos illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 55. § a értelmében a választottbírósági eljárásban az illeték az eljárás tárgya értékének 1%-a, de legalább 5 000 Ft, és legfeljebb 250 000 Ft. Ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, az illeték 10 000 Ft.

(2) Az illetéket a 16. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell leróni.

Fontos tudnivalók