„Omnia conando
docilis sollertia vincit”
Manilius

A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság
Pénzügyi és Utalványozási Szabályzata

1. A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság (továbbiakban: Választottbíróság) feladatainak ellátásához szükséges fenntartási és működési költségek megtérítése az Alapító Okiratban foglaltak szerint történik. Ezen túlmenően további bevételek származnak az egyes ügyek kapcsán, a felektől származó befizetésekből eszközölt megtakarításokból.

2. A Választottbíróság pénzügyi eszközei terhére történő kifizetést a Hivatalvezetőtől érkező megkeresés és az ahhoz csatolt bizonylat ellenében lehet teljesíteni. Bizonylatnak minősül különösen:

a bérleti díj megfizetésére kiállított számla,
a közlekedési, szállítási és ügyviteli szolgáltatások számlái,
a megbízási szerződésben formát öltött fizetési kötelezettség,
az irodaszerek, nyomtatványok, könyvek, elektronikai berendezések beszerzéséről kiállított számlák,
a reprezentációs költségszámlák,
a választottbírósági testület tagjai bel- és külföldi útjaihoz kapcsolódó személyszállítási és hotelszámlák stb.

3. A választottbírósági költségek számláit az alábbi címre kell kiállítani:
Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság
1055 Budapest, Markó utca 25.

A bizonylat esetleges hiánya három Elnökségi tag aláírásával ellátott jegyzőkönyv felvételével orvosolható.

4. A Hivatalvezetőnek minden esetben feljegyzés formájában össze kell foglalnia az adott kifizetés indokoltságát, amelyet két elnökségi tag aláírásával igazoltatnia kell. A választottbírók és jegyzőkönyvvezetők díjazásához valamint az illetékek kifizetéséhez egy elnökségi tag igazolása is elegendő. Az eredeti igazolt feljegyzést haladéktalanul továbbítani kell az elnökhöz, másolatban pedig az irattárban is el kell helyezni.
A havonkénti rendszerességgel megtartott elnökségi ülésen be kell számolni az előző időszak kifizetéseiről, és az időközben beérkezett peranyagokról azok díjazási összefüggéseit is feltárva.

5. Nem házipénztár terhére történő beszerzéskor a már engedélyezett teljesítés elfogadására (utalványozási jog) az Elnökség bármely tagja mellett a Hivatalvezető is jogosult (egy aláírás). Az utalványozási jog tehát azt a jogosultságot jelenti, hogy az utalványozási joggal felruházott valamely kifizetést jogszerűen meneszt (teljesít).

6. A kifizetéseket a Választottbíróság működését biztosító szerv gazdasági vezetője legkésőbb a felszólítás kézhezvételét követő harmadik munkanapon köteles teljesíteni.

7. A Hivatalvezető az alábbiak szerint rendeli el az egyes választottbírói ügyekből - választottbírói díj címén - származó bevételeket terhelő kifizetéseket:

az eljárási díj 60%-a, de maximum bruttó 2.700.000,- Ft a választottbíráknak járó tiszteletdíj, mely a tanács tagjainak fizetendő olyan arányban, amilyenben a tagok erről írásban megállapodtak,
meg kell téríteni a fenti kifizetésekhez kapcsolódó közterheket,
a maradvány terhére lehet az adott ügy határozatait, jegyzőkönyveit és egyéb iratait elkészítő leírót díjazni, valamint tartalékot képezni.

A leírót megillető díj a leírt jegyzőkönyv átadását követő 10. napon esedékes. A díj mértéke - szóközökkel számított - leütésenként 0,3 Ft + ÁFA és 0,5 Ft + ÁFA közötti összegben állapítandó meg jegyzőkönyvenként, mely összeg magában foglalja a tárgyaláson való részvételt, a hangrögzítés elvégzését és a hanganyag eljuttatásának ellenértékét is. A fentiek szerint megállapított díj minimális összege 4000 ft + ÁFA. A leírót a fentiek szerint meghatározottaktól eltérő díjazásban részesíteni az Elnökség határozata alapján lehetséges.

8. Az illeték ítéletnek megfelelő lerovása után az illeték címén történő befizetésből származó maradvány visszatérítendő. A Választottbíróság Hivatalvezetője 40 000, azaz negyvenezer forintos összeghatárral a mindennapos kiadások fedezésére házipénztárt tarthat fönn. Ezen házipénztár terhére az elnökségi tagok mellett mind a Hivatalvezető, mind az Ügyviteli alkalmazott eszközölhet kifizetéseket úgy, hogy a névvel, és sajátkezű aláírással ellátott készpénzfelvételi bizonylaton feltüntetett összeggel 8 munkanapon belül el kell számolni. Elszámoláskor az eredeti számlát valamint a beszerzés igazolását kell benyújtani.

9. A Hivatalvezetőt ezen szabályzat alkalmazása szempontjából bármelyik elnökségi tag helyettesítheti.

10. A jelen Pénzügyi és Utalványozási Szabályzat 2014. március 15-én lép hatályba és egyidejűleg a 2010. július 15-én hatályba lépett Pénzügyi és Utalványozási Szabályzat visszavonásra kerül.

Fontos tudnivalók