„Omnia conando
docilis sollertia vincit”
Manilius

A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság Szervezeti SzabályzataA Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság (továbbiakban: Választottbíróság) szervezetére az alábbi rendelkezések az irányadóak.

A. A Választottbíróság szervezeti felépítése

A Választottbíróság a választottbírák alkotta Testületből, a Testület tagjai közül kijelölt Elnökségből és a gazdasági hivatal feladatait is ellátó választottbírósági irodából (továbbiakban: Hivatal) áll.

B. A Testület tagjai

A Testület tagja legalább 60, legfeljebb 180 fő Választottbíró. A Választottbíróság szabályzatai és ügyrendjei alkalmazásában választottbíró az a természetes személy, akit a kijelölés rendjének megfelelően vagy a Budapesti Értéktőzsde Zrt., vagy a Magyar Bankszövetség ezen tisztségre kijelölt, azon meghatározott időtartam alatt, amelyre a kijelölés szól (Mandátum). Az általános gyakorlat szerint a Mandátum 5 évre szól, eltekintve a "D" és "F" pontban írt kivételektől.

C. A Testület tagjainak alapvető feladatai

A Testület tagjai által ellátandó alapvető feladatok általánosságban az alábbiak:

1. a Választottbíróság hatáskörébe tartozó választottbírósági eljárásokban való részvétel az eljáró tanács tagjaként vagy az eljáró tanács elnökeként, a peres fél általi kijelölés vagy elnökségi felkérés alapján;

2. a Választottbíróság működését érintő jogszabályi rendelkezések, valamint a Választottbíróság Szabályzatainak, Ügyrendjeinek, Ügyviteli Utasításainak és nyilvános elnökségi határozatainak, elvi nyilatkozatainak, ajánlásainak folyamatos figyelemmel kísérése a Választottbíróság honlapján (www.valasztottbirosag.hu), azok naprakész ismerete és betartása, illetve végrehajtása;

3. elnökségi felkérés elfogadása esetén részvétel a bizottságok munkájában;

4. olyan e-mail-cím és faxszám megadása, melyekhez kizárólag a választottbíró férhet hozzá, és olyan kézbesítési cím megadása, melyen a testület tagja biztosítja, hogy a „saját kezéhez" jelzéssel ellátott küldeményeket harmadik személy nem bontja fel;

5. a Hivatallal a kapcsolattartás érdekében közölt kézbesítési cím, telefonszám, faxszám, email-cím bármelyikének megváltozása esetén az új adat haladéktalan közlése a Hivatallal;

6. a postán, telefaxon vagy emailben érkezett küldemény legkésőbb 48 órán belüli elolvasása, és a szükséges intézkedések megtétele.

D. A Testületi tagság megszűnése

A választottbírói Mandátum lejártával megszűnik a Testületi tagság az alábbi kivételekkel.

Amennyiben a Mandátum lejártát követően az új Testületnek nem lesz tagja az a választottbíró, aki az új Mandátum kezdetének napján választottbírósági eljárást lefolytató tanács tagja, akkor a választottbíró Mandátuma a folyamatban lévő jogvitát lezáró választottbírósági határozat meghozatalának időpontjáig meghosszabbodik.

Megszűnik a továbbiakban a választottbíró Mandátuma akkor is, ha a választottbíró

1. jogi képviselet ellátását vállalta a Választottbíróság előtt folyó bármely eljárásban;
2. Mandátumát a kijelölő fórum, (tőzsdei közgyűlés, illetve bankszövetségi testületi ülés) visszahívással megszünteti;
3. személyét illetően olyan határozat született, amelyek akadályát jelentette volna megválasztásának;
4. összeférhetetlenné vált;
5. méltatlanná vált a testületi tagságra és ezt a Választottbíróság Etikai Bizottsága határozatban megállapította;
6. elhalálozott;
7. felmentését kérte.

A fentiekben 1.-6. pont alatt felsorolt esetekben a választottbíró Mandátuma akkor is azonnali hatállyal szűnik meg, ha a megszüntető tények bekövetkezésének időpontjában a Választottbíró folyamatban lévő jogvitát elbíráló tanács tagja.

Felmentési kérelem esetén a választottbíró Mandátumának megszűnéséről a Választottbíróság elnökségi tagja dönt.

E. A Testület ülései

A Testület évenként legalább egyszer (a tavaszi hónapok folyamán) ülést tart. Ezen ülésen az Elnökség tájékoztatást nyújt a tárgyidőszakban tapasztaltakból levonható szakmai következtetésekről, valamint a továbbképzési lehetőségekről, illetve kötelezettségekről. A Testület ülését az Elnökség hívja össze.

F. Az Elnökség

A Választottbíróság operatív irányító szerve az Elnökség, amely minimum három, maximum öt választottbíróból áll.

Az Elnökség két tagját a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Igazgatósága, a további tagokat pedig a Magyar Bankszövetség Elnöksége jelöli ki 6 évre. A Bankszövetség Elnöksége választja meg a Választottbíróság elnökét az Elnökség tagjai közül 6 évre.

Az Elnökség tagjai képviselik a Választottbíróságot és irányítják annak munkáját valamint gazdálkodását. Az Alapító Okirat értelmében az Elnökség köteles takarékosan gazdálkodni, ugyanakkor a rendelkezésre álló anyagi eszközök keretei között köteles biztosítani a szakszerű ítélkezés, valamint a hazai és nemzetközi ismertség és megbecsültség kialakulásához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtését és fenntartását.
Az Elnökség a hatályos jogszabályok, a Választottbíróság Szabályzatai, Ügyrendjei és Ügyviteli Utasításai, valamint Alapító Okirata keretei között a működési körébe tartozó minden intézkedés megtételére jogosult. E hatáskörében eljárva különösen az alábbiak képezik az Elnökség fő feladatait:

1. ellátja az ügyvezetési feladatokat;
2. gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről;
3. évi rendszerességgel elkészítteti és beterjeszti a működési beszámolót minden év március 31-ig;
4. megállapítja az éves pénzügyi tervet és elkészítteti az előző naptári év gazdálkodásáról szóló beszámolót február 28-ig;
5. elfogadja és kihirdeti a Szervezeti és Működései Szabályzatot, a Pénzügyi és Utalványozási Szabályzatot, az Eljárási Szabályzatot, a Díj- és Költségszabályzatot, az Oktatási Szabályzatot, Etikai Szabályzatot, valamint a Kijelölési Ügyrendet és az Elnökségi Ügyrendet;
6. ellenőrzi a Hivatal ügyviteli és ügyfélszolgálati tevékenységét és intézkedik a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében;
7. dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek a Választottbíróság működésével kapcsolatban felmerülnek és nincsenek jogszabály vagy választottbírósági szabályzat, illetve ügyrend alapján más szerv vagy személyzet hatáskörébe utalva;
8. ellenőrzi határozatai végrehajtását.

Az Alapító Okirat értelmében az Elnökség szabad döntési jogkörét korlátozza, hogy a Szabályzatok és Ügyrendek minden egyes rendelkezésének meghatározásakor a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Igazgatósága által kijelölt igazgatósági tagnak valamint a Magyar Bankszövetség elnöksége kijelölt tagjának vétójoga van. Mivel a Választottbíróság a Budapesti Árutőzsde és Értéktőzsde mellett működő Választottbíróság jogutódjaként kerül megalapításra, az Elnökség a szabályzatok megalkotásánál köteles megőrizni és továbbfejleszteni a jogelődnek tekintett Budapesti Értéktőzsde és Árutőzsde Állandó Választottbírósága haladó hagyományait. Az Elnökség rendszeresen figyelemmel kíséri az eljáró tanácsok munkáját, és a tapasztalatok alapján folyamat-racionalizáló fejlesztéseket hajt végre, valamint elvi nyilatkozatokat és ajánlásokat tesz közzé a Választottbíróság honlapján (www.valasztottbirosag.hu).

A fenti bekezdésben foglalt vétójog gyakorlása úgy történik, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. kijelölt igazgatósági tagjának valamint a Magyar Bankszövetség vétójog gyakorlására kijelölt elnökségi tagjának a Hivatalvezető vagy az Elnökség megküldi a jóváhagyásra váró - elnökségi határozattal előzetesen jóváhagyott - szabályzatot minimum 5 munkanapot magában foglaló válaszadási határidő tűzésével. A vétójog gyakorlója a rendelkezéseket megvizsgálja, és azokat illetően szövegszerű javaslatot tesz a módosításra, vagy egyértelmű jóváhagyó választ ad. A határidőn túl vagy soha meg nem érkező válaszok egyértelmű, feltétel nélküli jóváhagyásnak minősülnek.

A határidő leteltekor az Elnökség megvizsgálja a törlési és módosítási indítványokat, és azok alapján az érintett rendelkezésekről új változatot készít. Amennyiben az új változatot vétójog gyakorlók egyike elfogadja, akkor a másik alapítói képviselő az így megszületett döntést köteles tiszteletben tartani. Ezen egyeztetési eljárásban is érvényesül az az elv, hogy a minimum 5 munkanappal kitűzött válaszadási határidő elmulasztása a megkeresésében foglaltak jóváhagyásának minősül.

G. A Hivatal alkalmazottainak feladatai

A Hivatal alkalmazottai szervezik meg a Választottbíróság ügyvitelét, támogatják az Elnökség munkáját, valamint előkészítik a testületi és elnökségi üléseket, vezetik azok jegyzőkönyveit, továbbá gondoskodnak az elnökségi határozatok végrehajtásáról a következő munkamegosztás szerint:

A Hivatal vezetője

a) Biztosítja a Hivatal folyamatos ügykezelését, különös hangsúlyt fektetve a korszerű ügyvitel-szervezésre és az ügyfél-szolgálatra;

b) Biztosítja a munkanapokon napközbeni telefoni elérhetőséget, postázás útján pedig a haladéktalan válaszadást;

c) Minden személyi, tárgyi, technikai akadályról haladéktalanul értesíti az Elnökséget, és végrehajtja az akadály elhárítására elhatározott intézkedést;

d) Irányítja a Hivatali Ügyviteli Alkalmazott tevékenységét;

e) Együttműködik a Minőségbiztosítási Ellenőrrel;

f) Az érkező beadványokat és dokumentumokat titoktartási kötelezettség mellett kezeli, érkezteti, iktatja és szükség esetén haladéktalanul továbbítja;

g) Elkészíti az éves működési beszámolót minden év január 31-ig;

h) Javaslatot tesz az éves pénzügyi tervre minden év január 31-ig;

i) Előkészíti a Választottbíróság Elnökségi üléseit, a szakmai bizottságok üléseit és az éves testületi ülést, összeállítja az ezekhez szükséges dokumentumokat;

j) Jegyzőkönyvet készít az Elnökség üléseiről és annak tervezetét az ülést követő nyolc napon belül megküldi az Elnökség tagjainak;

k) Elnökségi iránymutatás alapján elnökségi ajánlásokat, elvi nyilatkozatokat és határozatokat írásba foglal és közzétesz;

l) Heti jelentést készít a gazdálkodásról az Elnökség részére;

m) Részt vesz a választottbírósági tárgyalások előkészítésében valamint rendszeresen látogatja azokat;

n) Figyelemmel kíséri a választottbírói ügyviteli munkát és ellenőrzi a határidők pontos betartását;

o) Felhívja a felelős személyt az elmulasztott eljárási cselekmény haladéktalan pótlására;

p) Figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Pénzügyi és Utalványozási Szabályzat, az Eljárási Szabályzat, a Díj- és Költségszabályzat, az Oktatási Szabályzat, az Etikai Szabályzat, valamint a Kijelölési Ügyrend és az Elnökségi Ügyrend betartását és gyakorlati alkalmazhatóságát, és az ezen megfigyeléseivel kapcsolatos tapasztalatairól havonta beszámolót készít;

q) Tájékoztatja a választottbírákat a Választottbírósági szabályzatokról, ügyrendekről, ügyviteli utasításokról;

r) Tájékoztatja az ügyfeleket a Választottbíróság működéséről, elősegíti a Választottbíróság népszerűsítését.

A Hivatali Ügyviteli Alkalmazott

a) Ellátja az Elnökség és a Hivatalvezető által kijelölt feladatokat;

b) Helyettesíti a Hivatalvezetőt távollétében;

c) A Hivatal részére érkező beadványokat és dokumentumokat titoktartási kötelezettség mellett kezeli;

d) Részt vesz a választottbírósági tárgyalások előkészítésében;

e) Figyelemmel kíséri a választottbírói ügyviteli munkát a határidők pontos betartása szempontjából, és megfigyeléseiről tájékoztatja a Hivatalvezetőt;

f) Segítséget nyújt a választottbírók tiszteletdíjának számfejtésében;

g) Dokumentálja a Választottbíróság testületi üléseit;

h) Ellátja az elnöki titkársági funkciókat;

i) Együttműködik a Minőségbiztosítási Ellenőrrel;

j) Tájékoztatja az ügyfeleket a Választottbíróság működéséről, elősegíti a Választottbíróság népszerűsítését.

A Minőségbiztosítási Ellenőr

A Minőségbiztosítási Ellenőr az Elnökség egyes feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

a) a Választottbíróság jogszabályoknak megfelelő működésének elősegítése, a szabályzatokban foglalt előírások betartásának ellenőrzése, valamint az Elnökség folyamatos tájékoztatása az ellenőrzés eredményéről és az intézkedési javaslatokról;

b) a Hivatal ügyviteli és ügyfélszolgálati tevékenységének ellenőrzése, valamint intézkedési javaslat tétele a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében;

c) az Elnökség határozatai végrehajtásának ellenőrzése;

d) az eljáró tanácsok ügyviteli munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén felhívások intézése az eljáró tanácsok felé a munka hatékonyságának fokozása érdekében, és a tapasztalatok alapján javaslattétel folyamat-racionalizáló fejlesztésekre, ajánlások, állásfoglalások kibocsátására;

e) az a)-d) pontok alapján végzett tevékenység ellátása során összegyűlt tapasztalatok alapján javaslattétel az Elnökség felé jogszabályok vagy belső szabályok módosítására.

H. Hatálybalépés

Jelen szervezeti szabályzat 2013. június 15. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Fontos tudnivalók